Joomla Blog Template by Web Tutorials

Urbanizmus Dimitrovka, Bratislava

Kategória: Portfólio Uverejnené: streda, 18. september 2013 Napísal: ivett

POPIS ÚZEMIA:

Riešené územie sa nachádza v meste Bratislava, na jej severnom konci. Ide o územie bývalej Dimitrovky, priemyselnej zóny, ktorá však v dnešnej dobe chátra. V oblasti sa strieda bytová zástavba s administratívou a vo veľkej časti sklady spolu s priemyselnými areálmi, zariadeniami športu a zelenými plochami. Ide však o lukratívnu polohu vrámci mesta a dopravného napojenia na centrum, pretože práve v okolí vznikajú bizniscentrá a nákupné centrá. V návrhu riešime územie ohraničené ulicami Vajnorská – z východnej strany Račianskou ulicou zo západnej strany. Z južnej strany územie ohraničuje železnica, ktorá je v dnešnej dobe využívaná. V okolí sa nachádza jazero Kuchajda, ktoré ponúka celoročne oddych a relax pre bratislavčanov.

NÁVRH URBANIZMU:

Urbanistický návrh územia sa opiera o myšlienku prepojenia športového a rekreačného centra v okolí jazera Kuchajda so zeleným pásom Karpatského pohoria, kde sa nachádzajú turistické chodníky, bobová dráha a možnosti rekreovania sa v prírode. Prepojením vznikne aj hlavná komunikačná os ktorá bude prepájať Vajnorskú a Trnavskú ulicu. Prepojenie je plánované v športovom duchu s dostatočne širokým koridorom. Profil komunikácie obsahuje štvorprúdovú komunikáciu pre automobilovú dopravu, cyklochodníky a široké promenády pre peších chodcov.

Zásadnou a viditeľnou zmenou v území bude prekrytie železničnej trate ktorá prechádza týmto územím. Prekrytie bude mať viacero funkcií: bezpečnostnú, estetickú a bude tvoriť protihlukovú bariéru. Okrem prekrytia bude železnica lemovaná pásom nízkej a vysokej zelene. Navrhované územie je železnicou predelené a neumožňuje obyvateľom priame prepojenie medzi sebou. Navrhujeme jeden podjazd pod železničnú trať pre automobilovú dopravu a peších chodcov a jeden podchod pre chodcov.

Územie dimitrovky je navrhované tak aby obsahovalo všetky potrebné funkcie pre živé mesto. Časť územia sme revitalizovali a doplnili o bytovú výstavbu a šport. Hlavnú komunikáciu, ktorá spája obe časti územia delené železnicou, lemujú polyfunkčné budovy. Okraj navrhovaného územia v tesnej blízkosti jazera Kuchajda spĺňa zábavno-obchodnú funkciu, pre kultúrne a spoločenské vyžitie obyvateľov. Od jazera Kuchajda je prepojené pešou komunikáciou, ktorá vedie celým obchodno-zábavným centrom a vyvrcholí pri existujúcom a revitalizovanom jazere, kde sa napojí na kolmí pás zelene. Tento pás zelene je spojený s parkom a športovým areálom v navrhovanom území.

Návštevy: 6011