Joomla Blog Template by Web Tutorials

Čulenova, Bratislava Diplomovka

Kategória: Portfólio Uverejnené: streda, 18. september 2013 Napísal: ivett

Identifikačné údaje

Názov stavby: Mestský polyfunkčný komplex s hotelom**** a apartmánovým bývaním

Miesto stavby: Čulenova ulica, Bratislava

Plošné a priestorové bilancie:

 

Zastavaná plocha:2543,69 m2

Obostavaný priestor:                190 778,57 m3

Počet nadzemných podlaží:         26

Počet podzemných podlaží:         3

Úžitková plocha podzemných podlaží:   11 628,12 m2

Úžitková plocha nadzemných podlaží   23 675,82 m2

Počet parkovacích miest v podzemných garážach:     365

Počet hotelových izieb:      114

Počet apartmánov:            87

Počet lôžok:                     409

Počet kancelárií:                37

Výška objektu nad ±0,000             +97,200

Urbanistický návrh

Popis územia – história:

Riešené územie sa nachádza v meste Bratislava v mestskej časti Mlynské Nivy. (1)Je súčasťou priemyselnej zóny, ktorá na prelome 19. a 20. storočia bola najväčšou a najhustejšou v meste, no dnes postupne zaniká. Rozprestiera sa približne medzi dnešnými ulicami Dostojevského rad, Mlynské Nivy, Chalupkova, Košická, Landererova (resp. až po Zimný prístav a nábrežie Dunaja v dotyku s Pribinovou ulicou).

Zeleň a voda, myšlienka návrhu:

V súčasnosti je veľká plocha areálu vyplnená bujne rastúcou zeleňou. Hlavnou myšlienkou návrhu je podporenie myšlienky priečnej zelenej osi Bratislavy. Riešené územie sa nachádza v polohe v hodnej na dotvorenie tejto myšlienky. Vzhľadom na to, že v okolí riešeného územia, je navrhovaný klaster výškových budov, bude môj návrh obsahovať pozitívne uvoľnenie výškovej zástavby vo forme zelených námestí a parkov (vid. podobné realizácie diplomový seminár). V minulosti týmto územím tieklo rameno rieky Dunaj, preto navrhujem na námestiach umiestniť aj vodné prvky (fontány, vodné hry). Návrh zohľadňuje existujúce priehľady na budovu teplárne.

Navrhované riešenie hľadá optimálnu cestu medzi developerským zámerom finančne najvýhodnejšie zhodnotiť danú lokalitu a medzi vytvorením humánneho prostredia vhodného na bývanie s priamou náväznosťou na mestský park a kultúrne zariadenia.

Doprava:

Dopravné riešenie je z veľkej časti prevzaté zo súťažných podkladov na zónu Čulenova. Ulicu Čulenovu, ktorá je pôvodne uvažovaná ako bulvár, navrhujem preklasifikovať na nižšiu úroveň vzhľadom na zmenu funkcie priľahlých plôch. Bottovu ulicu navrhujem napojiť na Továrenskú. Riešeným územím neprechádzajú dopravné komunikácie. Zásobovanie budov je riešené po obvode riešeného územia.

Stavebno-technický stav územia:

V navrhovanom riešení zachovávam budovu teplárne. Budovy lemujúce Čulenovu ulicu sú navrhnuté na asanáciu.

 

Architektonický návrh

Riešený polyfunkčný komplex s hotelom a apartmánovým bývaním podporuje myšlienku zelenej priečnej osi mesta Bratislava. V objekte navrhujem vytvoriť zelené plochy, ktoré budú tvoriť pľúca budovy. Cez zelené plochy sa bude dostávať svetlo do átria v budove. Zelené plochy budú využívané na odpočinok a rekreáciu.

Dispozično-prevádzkové riešenie:

Navrhovaný komplex je výšková budova s 26 nadzemnými podlažiami a 3 podzemnými podlažiami. K výškovej budove je pripojená aj štvorpodlažná administratívna budova, ktorá je na prízemí vybavená obchodnými priestormi a vo zvyšných troch podlažiach sú navrhnuté kancelárie.

V podzemných podlažiach je navrhnutých 365 parkovacích miest, práčovňa, priestory pre technické zabezpečenie budovy a skladové priestory.

Na prízemí výškovej budovy je navrhnutý hlavný vstup, ktorý je zvýraznený zelenou stenou, ktorá plynulo prechádza z exteriéru do interiéru a vedie návštevníkov k recepcií hotela. Cez recepciu prechádza návštevník do vnútorného átria, ktoré lemujú obchodné priestory a reštaurácia. Zázemie reštaurácie je umiestnené v severnej časti budovy a je zásobované z Tomášikovej ulice

Na druhé podlažie, kde sa nachádzajú obchodné priestory a kaviareň, sa návštevníci dostanú cez vnútorné átrium zakriveným schodiskom alebo hydraulickým výťahom (vid. ateliérový seminár).

Tretie až dvadsiate tretie podlažie je prístupné z dvoch hlavných schodísk. Ako hlavné schodisko pre návštevníkov je navrhnuté schodisko na severnej strane s panoramatickým výhľadom na Malé Karpaty. Schodisko na južnej strane je evakuačné s evakuačným výťahom. Na treťom podlaží je navrhnuté fitnes centrum a wellnes centrum (masáže, sauny, solárium, jakuzy).

Štvrté podlažie je vybavené multifunkčnými miestnosťami na konferenčné, spoločenské, seminárne a iné účely. Štvrté podlažie vzhľadom na svoju funkciu je prepojené s administratívnym blokom.

Od piateho podlažia po dvadsiate tretie podlažie sú navrhnuté jednotlivé apartmány a hotelové izby. Objekt je hmotovo rozdelený na dve časti. Dispozičné riešenie sa snaží toto rozdelenie podporiť. V časti výškovej budovy, ktorá je orientovaná na juhozáparnú stranu, sú navrhnuté apartmány a severovýchodnej časti sú navrhnuté hotelové izby. Hotelové izby a apartmány sú prístupné z átria, ktoré prechádza celou výškou budovy, avšak na každom treťom alebo štvrtom podlaží je prerušené plným stropom so svetlíkmi. Na každom podlaží sa nachádzú štyri alebo päť apartmánov a šesť alebo sedem hotelových izieb. V jednotlivych podlažiach je vynechaný apartmán a hotelová izba, čím vznikajú loggie cez dve podlažia, ktorými sa dostáva denné svetlo do vnútorného átria.

Loggie sú navrhnuté so zelenými stenami, vybavené zelenou a slúžia na relax, oddych a spoločné stretávanie návštevníkov. Môžu byť vybavené knižnicou, detským kútikom, spoločenskými hrami poprípade slúžiť ako galéria. V prípade nepriazdnivého podlažia je možné loggie uzavrieť sklenenými roletami (viď. výkres č.38)

Severovýchodnej časti dvadsiateho tretieho podlažia je navhnutá technická miestnosť pre bazén nachádzajúci sa na dvadsiatomštvrtom podlaží s priamou náväznosťou na zelenú strechu. Voda v bazéne zároveň slúži ako zásobareň vody v prípade požiaru. Šatne a solárium sa nachádza na dvadsiatompiatom podlaží s výnimkou bezbariérovej šatne ktorá je riešená v jednej úrovni s bazénovou halou.

Návštevy: 6081